کجلدال آنالوگ 5 خانه مدل KDN-04, NPCa-02

کجلدال آنالوگ ( آنالیز فسفر، کلسیم، نیتروژن)

برای دانه ها ، لبنیات و غلات با عملکرد 5 نمونه در 90 دقیقه