پاک کننده بذربه روش دميدن مدل CFY-II

پاک کننده بذر به روش دمیدن

  • جداکننده و پخش کننده
  • همراه با تایمر
  • منبع ذخیره