میکروسکوپ متالوژی مدل MIT 500T

  • میکروسکوپ متالوژي سه چشمی
  • عبوری انعکاسی
  • 500X با عدسیهای شیئی LPL (5X,10X,20X,50X)
  • چشمی10X واید 22
  • همراه با فیلترهای سبز و آبی و زرد