میکروسکوپ سه چشمی مدل BK5000T2

میکروسکوپ بیولوژی سه چشمی
عدسی های شیئی :  Eplan 4X,10X,20X,40X,100X
عدسی چشمی 20 واید
نور LED