ميكروتوم مدل MH733

تولید کمپانی MOSS چین.

 • دمای مناسب آزمایش 0°C – +40°C .
 • رطوبت مناسب: 80% غیر متراکم.
 • ضخامت برش  μm 1~60 .
 • محدوده برش قابل تنظیم:
 • 1~10 μm با افزایش 1 μm .
 • 10~30 μm با افزایش 5 μm .
 • 30~60 μm با افزایش 10 μm .

       تغییر موقعیت پایه نگهدارنده ی تیغه:

 • شمال – جنوب 25 mm ±
 • زاویه  قابل تنظیم نمونه  ° 15 – ° 1 .
 • دقت برش: + 5 ٪.
 • اندازه برش به دست آمده  25 X 30 mm .