قیف بوخنر

  • قيف بوخنر 6 سانت مدل KC536
  • قيف بوخنر 8 سانت مدل KC538          
  • قيف بوخنر 10 سانت مدل KC530            
  • قيف بوخنر12/5سانت مدل KC532