صفحه گرم مدل KEL-2000

صفحه گرم ( وارم استیج ) 0~70 درجه دیجیتال