شوف بالن همزن دار آنالوگ

شوف بالن همزن دار آنالوگ 450 درجه

در حجم هاي زير:

250 سي سي ES302

500 سي سي ES303

1000 سي سي ES304

2000 سي سي ES305