سانتریفیوژ مدل C2012

سانتریفوژ میکروهماتوگریت 12000 دور

با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان

تایمر 99 – 0 دقیقه

با امکان نصب روتورهای:

24 شاخه کاپیلاری  12000 دور          
24  شاخه 1.5 – 2cc  زاویه ثابت 12000 دور 

36 شاخه 0.5cc زاویه ثابت  12000 دور

48 شاخه 0.2cc  زاویه ثابت 12000 دور