سانتریفیوژ مدل 2041

سانتریفوژ 6000 دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان دارای تایمر 60-0 دقیقه

امكان نصب روتور:

8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور

24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور