سانتریفوژ یخچالدار مدل K243R

سانتريفوژ يخچالدار 3 ليتري  15000 دور با نمایشگر ديجيتال سرعت و زمان، تایمر 99-0 دقیقه

رنج دمایی -9 تا 40 درجه سانتیگراد

با امكان نصب روتور   :

BRK5553 روتور 4 شاخه 750 سي سي زاويه متغير 4000 دور

BRK5100 روتور 6 شاخه  100 سي سي زاويه ثابت   6000 دور

BRK5308 روتور 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت  6000 دور

BRK5324 روتور 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت  6000 دور

BRK5494 روتور 32 شاخه 2/. سی سی PCR زاويه ثابت  15000 دور

BRK5424 روتور 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت با درپوش   15000 دور

BRK 5436 روتور 36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت با درپوش  15000 دور   

BRK5448  روتور 48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت با درپوش 15000 دور