سانتریفوژ سیتولوژی مدل CYT12

– سانتريفیوژ سيتولوژي
– 12 شاخه
– 2000 دور
– با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان
– تايمر 99-0 دقيقه
– همراه با 
روتور