سانتريفیوژ هماتوکريت مدل 2010H

ميكرو سانتريفوژ هماتوکريت

12000 دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان قابل كنترل

تايمر 99-0 دقيقه

همراه با روتور  24 شاخه كاپيلاري (هماتوکريت) مدل BR(5401)