دماسنج يخچال مدل 54001

دماسنج يخچال  40ـــ 40-
پايه دار با قطر 6 سانت

دماسنج يخچال  40ـــ 40-
پايه دار با قطر 6 سانت