دماسنج رطوبت سنج فشار سنج مدل 61250

دماسنج رطوبت سنج فشار سنج عقربه ای پایه استیل

رنج دما 50+ ̴ 10- C°

رنج رطوبت %100 ̴ 0