دماسنج اتاق

دماسنج اتاق 12.5 و 13.5 سانت

قاب چوبی

رنج دمایی 50+  ̴  10- C°