دماسنج آسفالت

دماسنج ایتالیایی آسفالت عقربه ای

با سنسور میله ای 15سانت

رنج دمای 0 الی 350 درجه

دماسنج آسفالت عقربه ای با سنسور میله ای 15سانت