ترمو-رآکتور برای COD مدل ECO8

  • COD متر (ترمو- رآکتور ) 8 خانه 16 سی سی و یک خانه 22 سی سی
  • تایمر 120،60،30 دقیقه
  • دمای 70، 100، 150،120، 160 درجه سانتیگراد