ترازوي سه بازو مدل MB20000

  • ترازوي سه بازو 1 گرم تا 20 كيلوگرم
  • محصول اوهايوس آمريكا