بوبین رمکرف مدل J1210

بوبین رمکرف 400 ولت با 10 سانت جرقه ثابت ، حداکثر 50000 ولت