انواع جای لوله آزمایش استيل

  • جای لوله آزمایش استیل 33 خانه                    KG033
  • جای لوله آزمایش استیل 20 خانه                    KG020
  • جای لوله آزمایش استیل 16 خانه                    KG016
  • جای لوله آزمایش 18 خانه مخصوص بن ماری     KG018
  • جای لوله آزمایش 24 خانه مخصوص بن ماری     KG024