اسپکتروفوتومتر مدل PD-303

اسپکتروفوتومتر ویزیبل ،تک پرتوی ،دیجیتال 

رنج 325  ̴ 1000 ، دقت 2 %، پهنای باند :nm 10 ، اندازه گیری جذب (A: 0  ̴ 1.999) ، عبور (T: 0  ̴ 100%) ،

غلظت (C: 0  ̴ 1999) ، سنسور:سیلیکون فتوسل،

منبع نور: لامپ کریپتون با  2000ساعت کارکرد، حجم نمونه : ml 1 دارای دو عدد سل مکعبی و 20 عدد سل استوانه ای، دارای خروجی آنالوگ جهت اتصال به ثبات