آب مقطر گيري دوبار تقطير 2108

  • آب مقطر گيري دوبار تقطير
  • 8 ليتر در ساعت
  • با مخزن ذخیره
  • ساخت کمپانی GFL آلمان